חזון

מטרתנו היא להכשיר את התלמידים להיות לומדים עצמאיים, בעלי מיומנויות ויכולות הבנה וחשיבה עצמאים ויצירתיים.
אנו שואפים לפתח את האחריות הלימודית בקרב התלמידים ולהובילם לתעודת בגרות איכותית הן בקודש והן בחול.
מטרת הישיבה היא להכשיר את התלמידים להיות בני תורה, אזרחים מועילים, שותפים משמעותיים בחיי המדינה ובתרומתם לה, הן מבחינה ערכית והן מבחינה מקצועית.